მომსახურება

საკონსულტაციო მომსახურება

ჩვენი კლიენტებისთვის გაწეული საკონსულტაციო მომსახურება მიმართულია რესურსების ეფექტური გამოყენებისკენ და საშუალებას ვაძლევთ, აირჩიონ სწორი მიმართულება კონკურენტულ ბაზარზე და შეინარჩუნონ არსებული უპირატესობა.

ჩვენი კონსულტაცია მოიცავს:

 • კონსულტაციას საგადასახადო საკითხებში;
 • სამეურნეო ოპერაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულებების გაანგარიშებას;
 • კონსულტაციას არსებული ხარვეზების გასასწორებლად გასატარებელ ღონისძიებებზე;
 • კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმირებას;
 • კონსულტაციას ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
 • კონსულტაციას ბიზნესის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სტრატეგიულ და პრაქტიკულ საკითხებზე.

საბუღალტრო მომსახურება

თანამედროვე ბიზნესისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ბუღალტერიის სწორი წარმოებაა, რაც ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის ცოდნასა და უდიდეს გამოცდილებას მოითხოვს.

ჩვენ გთავაზობთ, როგორც „პერსონალური ბუღალტრის“ მომსახურებას, ასევე სრულ ან ნაწილობრივ აუთსორსინგს, რაც დაგეხმარებათ, მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ფიზიკური, გონებრივი და ფინანსური რესურსები და აწარმოოთ საბუღალტრო ოპერაციები სანდო პარტნიორზე დაყრდნობით. ყოველივე ეს განაპირობებს ინვესტორებისა და საზოგადოების ნდობას.

ჩვენი გუნდი, პროფესიონალი ბუღალტრები და აუდიტორები, საუკეთესო მომსახურებას გთავაზობთ.

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია წამყვანი სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

საბუღალტრო მომსახურება მოიცავს:

 • საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებზე კონსულტაცია;
 • პირველად დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ოპერაციების წარმოება ელექტრონულ პროგრამაში;
 • ყოველთვიური და ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა;
 • ყოველთვიური და ყოველწლიური რეპორტების მომზადება;
 • საბანკო ოპერაციების განხორციელება;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის შექმნა/აღდგენა თქვენი კომპანიის საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოქმედ კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
 • საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ დროული ინფორმირება.

საგადასახადო აუდიტი

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ სრულ საგადასახადო მომსახურებას და მზად ვართ, ნებისმიერ ეტაპზე ჩავერთოთ სამუშაო პროცესში.

შემოთავაზებულ მომსახურებაში გაერთიანებულია შემდეგი პუნქტები:

 • სრული საგადასახადო აუდიტი;
 • საგადასახადო ორგანოებთან წარმომადგენლობა და მხარდაჭერა საგადასახადო შემოწმების მიმდინარეობისას;
 • საგადასახადო დავების წარმოება, საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრება სხვადასხვა ინსტანციაში და განხილვაში მონაწილება.
 • საგადასახადო ვალდებულებათა დაზუსტება;
 • საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი დეკლარაციების მუდმივი მონიტორინგი;

გადასახადებთან დაკავშირებული რისკების შეფასება და მართვა, გამოვლენილ ხარვეზებზე რეკომენდაციის გაცემა;

ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების მიზანი მომხმარებელთა ფართო წრისთვის საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის  შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა.

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი მიზნად ისახავს გონივრული რწმუნების მოპოვებას იმის თაობაზე, რომ ანგარიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობებს და ყველა ასპექტში სამართლიანად წარმოდგენს ინფორმაციას კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის, ფინანსური შედეგებისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ.

ჩვენი მომსახურების ფარგლებში ჩაგიტარებთ სრულ ფინანსურ აუდიტს, ასევე დაგეხმარებით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში, რაც მოიცავს:

 • ბუღალტრული ბალანსის მომზადებას;
 •  მოგება-ზარალის შესახებ ანგარიშგებას;
 • ფულადი ნაკადების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგების მომზადებას;
 • კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგებას;
 • ახსნა-განმარტებითი შენიშვნების მომზადებას.

სრულყოფილ ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაყრდნობით მომხმარებელს საშუალებას ეძლევა მიიღოს სწორი და ეფექტური ეკონომიკური გადაწყვეტილება.